Historien om Milltech

 
Milltech etablerades våren 2002 och härstammar från en rad företag som började med DINAB som fanns i Växjö 1988. Under åren som gick kom sedan företag som Uni Process och Pronyx in i bilden och efter ett fruktlöst försök att konsolidera branschen i början på millenniet så ställdes personalen i Växjö inför valet att starta eget varvid Milltech bildades. Från början var vi 5 delägare, men sedan mars 2007 är vi endast tre, Klasse Friman, Morgan Johansson och Sören Schjölin. 
 
Vi är idag 9 anställda och har sedan flera år en egen verkstad där vi konstruerar och bygger våra egna kontaktorställverk och styrsystem. Ett nära samarbete med Schneider gör att vi har mycket hög kompetens och tillgänglighet på våra leveranser. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant vad det gäller teknik och prestanda. 
 
Ett annat samarbete med en av våra största kunder har skapat en metodik att säkerställa snabba och effektiva driftsättningar även under förhållanden som normalt skulle ge stora problem. 
 
Vår strävan är att ständigt utvecklas till förmån för våra kunder och oss själva. Effektivitet är som tid = pengar. 
 
 

Vår Verksamhetspolicy Kvalitet och Miljö.


Milltech skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende styrsystem
för sågverk nationellt och internationellt. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra
kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.
Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljöarbete
ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt
medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.
Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att
ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt
dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav
uppföljs.
I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det
ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara
uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den
yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.
Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöoch
yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i
samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt
som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö
och yttre miljö.

 

År 2017

Certifierade enligt

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

All styrning bygger på att man vet när saker skall gå till resp. gå ifrån. 
 
För att få ett enkelt och enhetligt system för olika applikationer har Milltech utvecklat ett eget PC-program ”MillConcept” där man med enkla medel kan konfigurera upp tabeller för olika funktioner. 
 
PLC programmeraren bestämmer från början vilka tabeller som skall ingå i en anläggning, det kan vara systemparametrar, offsettabeller, sortbildningstabeller etc. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

laddar